2019. április 24. (szerda) György, Györgyi


  Aktuális
Fontos információk leendő elsőéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerző:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 I. Általános rendelkezések

 

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiuma (továbbiakban: Szakkollégium), az SZTE Egyetemi Kollégiumi Tanácsának és Karközi Kollégiumok Tanácsának tagja.

A Szakkollégium az SZTE hallgatóinak elhelyezésére szolgáló oktatási, nevelési és szociális jellegű szervezeti egység.

Címe: Szeged, Közép fasor 31-33.

A Szakkollégiumban a PhD képzésben résztvevő hallgatók és külföldi hallgatók is elhelyezést kaphatnak.

 

II.  A Szakkollégium alapvető feladatai és működése

 

 

1.      A Szakkollégium alapvető feladata, hogy feltételeket és lehetőségeket teremtsen az itt lakók szakmai továbbfejlődéséhez, sokoldalú képzéséhez, a nemzeti és az egyetemes kultúra és tudomány értékeinek közvetítéséhez. Az egyetemi oktatást kiegészítő, nem ritkán azokon túlmutató előadássorozatok, kurzusok, alternatív oktatási formák szervezésével és bevezetésével a hallgatók szakmai kibontakozását, a leendő hivatásra való minőségi felkészítést kívánja elősegíteni. A Szakkollégium olyan felelős értelmiségi magatartásminták kialakítását ösztönzi, amely a tudomány és a kultúra mindenkori értékeire való nyitottságot, a mindig megújítandó tudást, az innováció iránti késztetést, a folyamatos önképzést feltételezi. A Szakkollégium azt az értelmiségi hozzáállást preferálja, mely a társadalom, a szűkebb és tágabb közösség érdekeit szem előtt tartja, azok problémáira érzékeny, megoldásukban érdekelt és aktívan közreműködő. Olyan szemléletmód felmutatására törekszik, amely a társadalmi jelenségek mögötti, a történelmi gyökerekig ható értelmezést, a kritikus hozzáállást tartja szem előtt. A Szakkollégium egyik legfontosabb értéknek a toleranciát, a különböző világnézetek és kultúrák egymást gazdagító együttélését tartja, természetesen oly módon, hogy ezek ne sértsék a közösség által preferált alapértékeket.

2.      A Szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.

3.      A Szakkollégium tevékenységével és működésével a magyarországi kollégiumi múlt európai viszonylatban is kivételesen gazdag hagyományaihoz kapcsolódik, melyek szerint a szakkollégium önálló, független szellemi műhely, a tudományos élet legkorszerűbb eredményeit, a művészetek mindenkori értékeit közvetítő intézmény, ahol kibontakozhat a hallgatók öntevékenységére épülő eleven és sokszínű közösségi élet.

4.      A Szakkollégium a szakkollégisták öntevékenysége nyomán olyan magas szakmai színvonalú műhelyeket hoz létre – szakszemináriumok, tematikusan felépített előadássorozatok, interdiszciplináris kurzusok, szakmai körök stb. szervezésével –, melyek kiegészítik az egyetemi oktatást, hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi pályára való felkészüléséhez. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttműködésben, másrészt öntevékeny szerveződésben, belső előadók közreműködésével folyik

5.      A szakmai képzés a minőségbiztosítás elvén alapul.

6.      A Szakkollégium szakmai jellegű oktatási formái mellett olyan kulturális rendezvényeket, programsorozatokat kezdeményez és valósít meg, melyek bemutatják a kortárs kulturális és szellemi élet érdemes alkotásait és életműveit, és lehetőséget teremtenek az alkotókkal való személyes találkozásokra. A Szakkollégium lehetőségei szerint támogatja a tagság civil kezdeményezéseit, szervezetileg nyitott társadalmi, gazdasági, közéleti viták lefolytatására.

7.      A Szakkollégium támogatja a kollégiumi öntevékeny csoportok létrejöttét és működését (kollégiumi színjátszó csoport, filmklub, újság, rádió, stúdió, irodalmi kör, fotó-kör, sport-körök stb.), melyek az önképző és alkotó munka mellett gazdagítják a kollégiumi közösség életét. Az öntevékeny csoportok működését szabályzatokban kell rögzíteni.

8.      A Szakkollégium folyamatosan fejleszti az egyetemi oktatáshoz és a leendő pályára való felkészüléshez nélkülözhetetlen infrastruktúrát; a kollégiumi könyvtárat, folyóirattárat, számítógépparkot.

9.      A Szakkollégium megteremti az idegen nyelvi képzés korszerű feltételeit.

10.  A Szakkollégium ápolja több évtizedes hagyományait, folytatja és időről-időre megújítja hagyományos közösségi rendezvényeit (elsőévesek fogadása, ötödévesek búcsúztatása, Kollégiumi Napok, kollégiumi kirándulások, kollégiumi évfordulók megünneplése stb).

11.  A Szakkollégium önálló gazdasági egységként működik a SZTE hatályos szabályzatai alapján. A költségvetést a hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjak, a kollégiumi  normatívák és a kollégium kiegészítő tevékenységéből származó bevételek (évközi és nyári hasznosítás), valamint egyéb pénzeszközök (pályázat, szponzori támogatás) alkotják.

  1. A Móra Ferenc Hallgatói Egyesület és a JATE Móra Ferenc Kollégiumáért  Alapítvány   közreműködik pályázatok lebonyolításában. A Szakkollégium szakmai munkájának megvalósítása érdekében együttműködik a Móra Ferenc Hallgatói Egyesülettel, a JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvánnyal és további más, hasonló célú társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. Ezek vagyona felhasználható a Szakkollégium  szakmai munkájának támogatására
  1. A Szakkollégium képviselteti magát a Szakkollégiumi Mozgalom által szervezett rendezvényeken, szakkollégiumi találkozókon, konferenciákon, maga is aktívan közreműködik ezek szervezésében, a szakkollégiumi mozgalom erősítésében. A Szakkollégium a középiskolákkal ápolt kapcsolatai révén, nyári táborok, egyetemi előkészítő tehetséggondozó kurzusok szervezésével, tehetségpontként részt kíván venni az SZTE tehetséggondozó tevékenységében.

 

III.  A  Szakkollégium felügyelete

 

  1. A Szakkollégium felügyeletét az SZTE rektora látja el.

 

IV.  A  Szakkollégium irányítása és önkormányzata

 

  1. A Szakkollégium a Szegedi Tudományegyetem intézményeként működik, de belső tartalmi munkájának meghatározásában, szakmai és kulturális preferenciáinak kialakításában autonóm módon dönthet és cselekedhet.
  2. A Szakkollégium működése önkormányzatiságon alapul, legfőbb szerve a szakkollégiumi Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés), operatív testülete a szakkollégisták által demokratikusan - a hatályos Választási Szabályzat alapján - választott széleskörű (igazgatási, szakmai, pénzügyi) irányítási jogosultságokkal rendelkező Kollégiumi Bizottság.

2/A. A Közgyűlést évente kétszer, a tanév elején és a második félévi szorgalmi

időszakban össze kell hívni. Szavazati joggal rendelkező tagjai: a Szakkollégium tagjai, a Szakkollégium igazgatója és a Szakkollégium tanára. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen:

a)     elfogadja és módosítja a Szakkollégium saját Szervezeti- és Működési Szabályzatát, házirendjét és egyéb belső szabályzatait,

b)     jóváhagyja a Szakkollégium éves munkatervét,

c)     véleményt nyilvánít a Szakkollégium költségvetéséről,

d)    beszámoltatja a Szakkollégium vezetését az időközben végzett munkáról,

e)     véleményezi a Szakkollégium vezetésének munkáját,

f)      meghatározza a Kollégiumi Bizottság megválasztásának rendjét,

g)     javaslatokat fogalmaz meg a Szakkollégium életének, munkájának továbbfejlesztésére.

2/B. A Kollégiumi Bizottságot 9 hallgató, az igazgató és a kollégiumi tanár alkotja, az

üléseken valamennyien egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. A Kollégiumi Bizottság 9 hallgatói tagját a Szakkollégium tagjai a tanév elején általános, egyenlő, titkos és közvetlen választás útján bízzák meg. Bármely szakkollégista jelölhet és jelölhető. A hallgatói tagok mandátuma egy évre szól és újraválaszthatóak. A választások eljárási rendjéről egyebekben a Szakkollégium Közgyűlése által elfogadott Választási Szabályzat rendelkezik. A Kollégiumi Bizottság hallgatói tagjai közül titkárt és titkárhelyettest választ. Az üléseken a Szakmai Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Kollégiumi Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:

a)      előkészíti, összehívja a Közgyűlést,

b)      felügyeli a Szakkollégium Szervezeti- és Működési Szabályzatának, házirendjének és egyéb szabályzatainak betartását,

c)      irányítja a jogszabályokból és más rendelkezésekből a Szakkollégiumra háruló feladatok végrehajtását,

d)     fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet,

e)      tervezi, szervezi és irányítja a Szakkollégium közösségi munkáját, kulturális- és sporttevékenységét,

f)       egyetértési jogot gyakorol a seniorok kinevezésénél,

g)      határoz a saját működési rendjéről.

  1. A Szakkollégium igazgatójának és tanárának (tanárainak) kinevezésénél a Kollégiumi Bizottságnak egyetértési joga van.
  2. A Szakmai Bizottság a Szakkollégium szakmai, tudományos ügyeiért felelős testülete. A Szakmai Bizottság öt tagját a Közgyűlés az aktív szakkollégisták közül a tanév elején megtartandó ülésén - titkos szavazás útján - választja meg. A jelölés a Közgyűlésen zajlik, bármely aktív szakkollégista jelölhet és jelölhető. A Szakmai Bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól és újraválaszthatóak. A megválasztott tagok a Szakmai Bizottság ülésein szavazati joggal rendelkeznek.
  3. A Szakmai Bizottság ülésein az igazgató, a kollégiumi tanár, a seniorok egy képviselője, valamint a Kollégiumi Bizottság egy hallgatói tagja tanácskozási joggal részt vehet.  A Szakmai Bizottság elnökét - az öt tag közül - maga választja meg.
  4. A Szakmai Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:

a)      a Szakkollégiumban folyó szakmai munka koordinálása,

b)      szakmai- és idegen nyelvi kurzusok, valamint előadások- és előadássorozatok előkészítése és lebonyolításának koordinálása;

c)      szükség esetén a kurzusok egyetemi elismertetése;

d)     a szakkollégisták szakkollégiumi kötelezettségeinek ellenőrzése;

e)      egyéb szakkollégiumokkal, tudományos testületekkel, egyetemi egységekkel és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás;

f)       pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok lebonyolítása;

g)      a Szakkollégium és a szakkollégiumi rendezvények népszerűsítése.

7.      A szakmai- és idegen nyelvi kurzusok, valamint előadások- és előadássorozatok helyszínét és időpontját illetően a Kollégiumi Bizottság egyetértési joggal rendelkezik.

8.      A Szakmai Bizottság munkájáról a Szakmai Bizottság elnöke rendszeresen beszámol a Közgyűlésnek.

9.      A Szakmai Bizottság a működési rendjét maga határozza meg.

 

V.  A  szakkollégisták jogai, valamint kötelezettségei

 

1.      A Szakkollégium aktív tagja a Szakkollégiumba felvételt nyert aktív hallgatói jogviszonnyal rendelékező hallgató. A doktorandusz hallgatók és a doktorjelöltek aránya együttesen a teljes tagságon belül nem haladhatja meg a húsz százalékot. E húsz százaléknak nem képezik részét azok a hallgatók, akik Bsc/BA tanulmányik óta aktív tagjai a Szakkollégiumnak. Passzív szakkollégistának számít a Szakkollégiumba felvételt nyert, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelékező hallgató, akit kérelmére a Szakmai Bizottság mentesít a jelen szabályzat VI. fejezetének 8. vagy a VI. fejezetének 9. pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.

2.      Az szakkollégistának joga van szakmai kurzust kezdeményezni, azon részt venni, a Szakkollégium rendezvényeit látogatni.

3.      A szakkollégistának joga van részt venni a Szakkollégium tutoriális rendszerében.

4.      A szakkollégistának joga van használni a Szakkollégium infrastruktúráját.

5.      A szakkollégista részt vehet külső fórumokon, szakkollégiumi találkozókon, szervezhet konferenciát, tudományos fórumot.

6.      A szakkollégista szakmai munkájának értékelésekor a TDK, OTDK kurzusok, dolgozatok és publikációk is érvényesíthetők.

7.      A Bsc/BA, valamint az osztatlan képzésben részesülő első éves szakkollégistának kötelessége félévente egy kurzust teljesíteni.

8.      A Bsc/BA, valamint az osztatlan képzésben részesülő másod- és harmadéves éves szakkollégistának kötelessége félévenként egy kurzust vagy  szakszemináriumot vagy egy pedagógiai-pszichológiai tréninget vagy egy nyelvtanfolyamot  teljesíteni.

9.      Az Msc/MA első és másodéves, valamint az osztatlan képzésben részesülő negyed és ötödéves szakkollégistának kötelessége félévente egy kurzust vagy egy szakszemináriumot teljesíteni vagy tutoriális képzésben részt venni.

10.  A szakkollégista a megszerzett tudásról szóban vagy írásban köteles beszámolni, szabályzatban rögzített nyilvános formában. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre vonatkozó elvárásokat a Szakmai Bizottság határozza meg.

11.  A szakkollégista szakkollégiumi tagsága megszüntethető, ha a meghatározott minimális követelményeket nem teljesíti. A tagság megszüntetéséről a Szakmai Bizottság előterjesztése után a Kollégiumi Bizottság dönt.             

12.  A Szakmai Bizottság a szakkollégistát - egyéb szakmai, tudományos vagy különösen méltányolható indokok alapján - az adott félévre kérelmére mentesítheti a jelen szabályzat V. fejezetének 8. vagy V. fejezetének 9. pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése alól. A kérelem írásban, a kurzusfelvételi időszak végéig nyújtható be a Szakmai Bizottsághoz. A mentesítés iránt beadott kérelmet el kell utasítani, ha ezáltal az aktív szakkollégisták létszáma a Szakkollégiumi Minősítési Eljárásrend 17/A §. e) pontjában meghatározott létszám alá csökkenne.

  

VI. Felvétel a Szakkollégiumba

 

1.      A szakkollégisták felvételéről az SZTE Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszere, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendje című szabályzat irányelvei alapján a szakkollégisták által választott Kollégiumi Bizottság dönt. A felvételiző hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének értékelése során a Szakmai Bizottság véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.

2.      A leendő elsőévesektől a Szakmai Bizottság motivációs levelet kér, amelyben a leendő szakkollégisták feltüntethetik szakmai érdeklődési körüket, eddigi eredményeiket, kifejthetik a szakkollégiummal kapcsolatos elvárásaikat, és leírhatják, hogy miért szeretnének a szakkollégiumi közösség tagjaivá válni. Az országos középiskolai szakmai versenyeken kiemelkedően szereplő hallgatók előnyt élveznek a felvételi eljárás során.  A felsőéves hallgatók esetében a Szakmai Bizottság értékeli a jelentkező hallgatók szakmai munkáját, tudományos tevékenységét. Az alapozó kurzust nem teljesítő felsőéves jelentkezők esetében szóbeli meghallgatást kezdeményezhet.

 

VII. Záró rendelkezések

 

1.      A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatához csatolt mellékletek:

Választási Szabályzat

Házirend  

Fegyelmi Szabályzat

Egységvezetői rendelkezés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról

 

2.      A Szakkollégium Szervezeti- és Működési Szabályzata a Közgyűlés által való elfogadás, valamint az SZTE rektorának jóváhagyása után lép hatályba.

 

Kiegészítések

 

1.      A Szakkollégium épületében történő dohányzásra az „Egységvezetői rendelkezés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról” című egységvezetői rendelkezés előírásai az irányadóak.

 2.      A szakkollégisták és a kollégisták a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minimális (kötelező) tárgyi feltételeket („alapszolgáltatásokat”) ingyenesen vehetik igénybe. A további kiegészítő szolgáltatások (a szobában használt internet, DVD- és videokazetta kölcsönzés, kerékpártároló lehetőség szerinti használata) a Móra Ferenc Hallgatói Egyesület tagsági kártyájával ingyenesen igénybe vehetőek. (A magasföldszinti számítógépes kabinet mindenki számára szabadon használható.) Az egyesületi tagság tagsági kártyával igazolható, amely csak a féléves tagdíj befizetési kötelezettség teljesítésével érvényes.

 

 

  Információk
Elérhetőségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 első félév

Kurzusok 2012-13 első félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai előadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütő verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nőnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzősök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.